THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Tài liệu tập huấn đào tạo trực tuyến
Publish date 13/02/2020 | 14:14 PM  | Lượt xem: 975

Tài liệu tập huấn đào tạo trực tuyến Thứ 6 ngày 14/2/2020: Gồm 07 tài liệu
 
1. Hướng dẫn đăng nhập hệ thống LMS _Giảng viên
2. Hướng dẫn cách tạo bài giảng trên hệ thống LMS_Giảng viên
3. Danh sách các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
4. Danh sách tài khoản của cán bộ, giảng viên sử dụng hệ thống LMS (đã gửi cho Lãnh đạo các đơn vị)
5. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom Cloud meetings dành cho giảng viên
6. Chương trình tập huấn
7. Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS