THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo kê khai vượt giờ giảng năm 2018
Publish date 27/08/2019 | 10:26 AM  | Lượt xem: 584

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

 

       Năm học 2018-2019 đã kết thúc, phòng Kế hoạch và Tài chính đã lên kế hoạch thanh toán tiền vượt giờ cho giảng viên. Vì vậy phòng Kế hoạch- Tài chính thông báo để các giảng viên thực hiện kê khai giờ giảng năm học 2018-2019 theo mẫu và gửi về phòng  Kế hoạch tài chính trước ngày 15/9/2019 để phòng làm thủ tục thanh toán tiền vượt giờ cho các giảng viên theo quy định.

       Vậy Phòng Kế hoạch – Tài chính xin thông báo cho các đơn vị được biết và thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu TC-HC, KHTC.

PHỤ TRÁCH PHÒNG KHTC

 

(đã ký)

 

Chu Thị Ngọc Trâm