Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi phân loại Tiếng Anh đầu vào cho Khoá 10 (Đợt 3)
 | Lượt xem: 744

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 85/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi phân loại Tiếng Anh đầu vào cho Khoá 10 (Đợt 3)

        Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2019 – 2020;

        Căn cứ vào kết quả thi TOEIC ngày 08/08/2019 và ngày 25/08/2019.

        Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tổ chức thi đầu vào Tiếng Anh cho Khoá 10 (Đợt 3) đối với các sinh viên chưa tham dự thi Tiếng Anh phân loại đầu vào ngày 08/08/2019 (Đợt 1) và ngày 25/08/2019 (Đợt 2):

  • Thời gian: 15h00 Thứ 7 ngày 7/9/2019.
  • Địa điểm: Phòng 504, Học viện Chính sách và Phát triển.

 Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc HV (để b/c);

- Các khoa quản lý SV (thông báo cho SV);

- Bộ môn NN;

- Lưu: TC-HC, QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

TS. Giang Thanh Tùng