Tin tức Tin tức

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2019
 | Lượt xem: 1640

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 85/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v thông báo điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển nguyện vọng bổ sung

kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2019 

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào biên bản họp ngày 18 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng tuyển sinh năm 2019.

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển nguyện vọng bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2019 như sau:

1. Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành

STT

Ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

1

Kinh tế

7310101

21,0

2

Kinh tế phát triển

7310105

20,0

3

Quản lý Nhà nước

7310205

19,0

- Danh sách trúng tuyển xét tuyển nguyện vọng bổ sung (Danh sách kèm theo)

2. Thời gian nhập học

- Học viện tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2019: Từ 8h30 – 11h30 Thứ Hai, ngày 19/8/2019.

- Thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo hướng dẫn (cập nhật trên website tại địa chỉ: http://apd.edu.vn), thí sinh thiếu giấy tờ vẫn đến nhập học theo đúng lịch đã thông báo và sẽ bổ sung hồ sơ trước ngày 30/8/2019.

- Tuyển sinh chương trình chất lượng cao: Những thí sinh đã đạt điểm trúng tuyển vào Học viện được đăng ký xét tuyển chương trình chất lượng cao (Ngành Kinh tế quốc tế và Ngành Tài chính – Ngân hàng) theo quy định của Học viện. Thí sinh xem thông tin chi tiết trên website (mục Thông báo) tại địa chỉ: http://tuyensinh.apd.edu.vn/

          Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐTS;

- Website Học viện;

- Lưu: TC-HC, QLĐT.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

PGS,TS. Đào Văn Hùng