null Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

content:

Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 1822/QĐ-BKHĐT - Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung Quyết định chi tiết như sau (Xem toàn văn Quyết định 1822/QĐ-BKHĐT):