Đào tạo Đào tạo

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH

Publish date 12/02/2019 | 20:36 PM  | Lượt xem: 526
Đào tạo bậc đại học: NGÀNH: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH:  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH (BIG DATA IN ECONOMIC AND...

Đề cương các môn học do Bộ môn Toán kinh tế phụ trách

Publish date 16/02/2017 | 10:28 PM  | Lượt xem: 1356
Đề cương các môn học

Các chương trình đào tạo khoa toán

Publish date 14/10/2016 | 11:32 AM  | Lượt xem: 1507
Các học phần chính của chuyên ngành đào tạo Phân tích dữ liệu lớn trong KT&KD   STT Mã học...