Cơ cấu tổ chức và nhân sự Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Cơ cấu tổ chức và nhân sự
Publish date 12/02/2019 | 20:27 PM  | Lượt xem: 868

Các cán bộ giảng dạy:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Phó Bộ môn

tuannv@ apd.edu.vn

2

ThS. Bùi Đức Dương

Giảng viên

duongbuiduc@ apd.edu.vn

3

NCS, ThS. Đỗ Thế Dương

Giảng viên

duongdtvn2403@apd.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Phương Lan

Giảng viên

lannguyen@ apd.edu.vn

5

NCS, ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm

Giảng viên

nguyennham@ apd.edu.vn

6

ThS. Trần Thị Hương Trà

Giảng viên

tranhuongtra@apd.edu.vn

7

NCS, ThS. Nguyễn Văn Cường

Giảng viên

cuongnv.apd@gmail.com

8

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên

GVCC

nguyentt@apd.edu.vn

Giảng viên thỉnh giảng

9

TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Giảng viên

thuyquynh_1974@yahoo.com

10

TS. Phạm Minh Hoàn

Giảng viên

hoanpm@gmail.com

11

TS. Cao Quốc Quang

Giang viên

quangcq@gmail.com

12

TS. Nguyễn Như Quân

Giảng viên

nnquan@gmail.com

13

TS. Đàm Thanh Tú

Giảng viên

dtt.hvtc@gmail.com