Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

content:

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

CỦA PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 13/8/2009

 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

TRƯỞNG PHÒNG

TS. Nguyễn Tiến Hùng

Điện thoại: 0365.18.18.18

Email: Hunghoavi@gmail.com

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. Đỗ Kiến Vọng

Điện thoại: 0978.459.828

Email: dokienvong@apd.edu.vn 

 

Group Facebook:  Phòng Chính trị và Công tác sinh viên - APD  Hotline:0978.459.828  Email: motcuasv@apd.edu.vn

(Trong trường hợp cần thiết để được Phòng Chính trị và Công tác sinh viên phản hồi thông tin nhanh nhất các bạn vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin vào số điện thoại Hotline trên)

       1. Chức năng

       Phòng Chính trị và Công tác sinh viên thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện tổ chức, quản lý công tác chính trị trong cán bộ, sinh viên; thực hiện công tác quản lý sinh viên theo Quy chế về công tác học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai chủ trương của Tổ chức Đảng và của Ban Giám đốc về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đối với cán bộ, sinh viên của Học viện

       2. Nhiệm vụ, quyền hạn

       Chủ trì xây dựng chương trình công tác và tổ chức thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự, học tập và nghiên cứu các chủ trương, đường lối, chính sách và Đảng, Nhà nước và của Học viện cho cán bộ và sinh viên;

       Phối hợp với các phòng chức năng khác tham gia công tác tuyển sinh;

       Tổ chức học chính trị đầu khóa cho sinh viên; phối hợp với các đơn vị liên quan làm thẻ sinh viên;

       Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh của Học viện và các Khoa, Phòng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn hóa, văn nghệ, thể thao và các phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội, các hoạt động từ thiện trong sinh viên, …góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong Học viện;

       Xây dựng và trình Ban Giám đốc ban hành quy định cụ thể hóa Quy chế quản lý học viên, sinh viên áp dụng trong Học viện;

       Làm đầu mối thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

       Thực hiện công tác thống kê, lưu trữ, báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác chính trị và công tác sinh viên theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Học viện;

       Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao;

        3. Thành tích khen thưởng của đơn vị

      - Năm học 2010- 2011 và 2011-2012:

     + Tập thể Lao động xuất sắc

+  01 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

-       Năm học 2013- 2014:

+ Tập thể Lao động xuất sắc

+ 03 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

+ 02 Lao động điển hình tiên tiến

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

       Năm học  2014-2015:

      + Tập thể Lao động xuất sắc

      + 02 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

      + 01 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

 

   

   II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CỦA ĐƠN VỊ

1. Danh sách cán bộ      

       

 

   2. Phân công nhiệm vụ

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Lĩnh vực vụ trách

1

 

TS. Nguyễn Tiến Hùng

Điện thoại: 0365.18.18.18

Email: Hunghoavi@gmail.com

Trưởng phòng

Bí thư Chi bộ 1

 1. Chịu trách nhiệm chung trước Ban giám đốc Học viện về toàn bộ hoạt động của Phòng;
 2. Chỉ đạo chung tất cả các mặt công tác của Phòng;
 3. Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của đơn vị, công tác xây dựng, triển khai, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch năm học của Phòng, của các chuyên viên;
 4. Trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp sinh, công tác giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập, công tác giáo dục Chính trị tư tưởng, việc chuyển trường của sinh viên, ký xác nhận vào sổ trợ cấp ưu đãi cho sinh viên tỉnh ngoài và việc cấp, quản lý sử sụng thẻ sinh viên.

2

 

TS. Đỗ Kiến Vọng

Điện thoại: 0978.459.828

Email: dokienvong@apd.edu.vn

Phó trưởng Phòng

Chi ủy viên Chi bộ 1

- Giúp Trưởng phòng tổ chức thực hiện và đổi mới tất cả các mặt công tác của Phòng;

- Giúp Trưởng phòng thực hiện chỉ đạo các mặt công tác của Phòng về các lĩnh vực công tác:

 1. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Phòng.
 2. Được uỷ quyền ký các văn bản của Phòng khi Trưởng phòng đi công tác.
 3. Phụ trách công tác tài chính của Phòng;
 4. Tổ chức hội nghị, hội thảo và toạ đàm trong lĩnh vực công tác chuyên môn của Phòng.
 5. Học bổng Khuyến khích học tập.
 6. Giải quyết các chế độ chính sách đối với sinh viên.
 7. Quản lý sinh viên ngoại trú.
 8. Công tác phát triển đảng trong sinh viên.
 9. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên trong toàn Học viện.
 10. Công tác tư vấn, hướng nghiệp và hỗ trợ việc làm đối với sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực được phân công phụ trách.

Định kỳ hàng tháng báo cáo Trưởng phòng về công tác chung của Phòng.

3

                                                         

CN Ngô Thị Thanh Hoa

Chuyên viên

 1. Đặc trách theo dõi và quản lý công tác sinh viên của Khoa: Tài chính – Đầu tư; Quản trị kinh doanh và Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế và Viện đào tạo quốc tế.
 2. Giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên: xác nhận sinh viên, vé xe bus….
 3. Thực hiện công tác theo dõi học bổng khuyến khích học tập; Chế độ chính sách, miễn giảm học phí; khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên.
 4. Thực hiện công tác tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, bế giảng khoá học, nhập học đầu khoá và công tác khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên trong toàn Học viện.
 5. Thực hiện công tác lập kế hoạch tài chính cho các hoạt động do Phòng phụ trách và quyết toán kinh phí tổ chức theo quy định.
 6. Phụ trách là đầu mối phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Học viện theo dõi và tổ chức các hoạt động đoàn thể, hoạt động thanh niên tình nguyện và công tác chính trị đối với sinh viên. Theo dõi ngày công tác xã hội đối với sinh viên.
 7. Phụ trách công tác văn thư (nhận và vào sổ công văn), lưu trữ công văn đi và đến của Phòng, quản lý tài sản, thiết bị của Phòng.
 8. Thư ký trong các cuộc họp, làm việc của Phòng.
 9. Phụ trách theo dõi, tổng hợp Ngày công tác xã hội đối với sinh viên trong toàn Học viện.
 10. Cán bộ kiểm soát tài liệu – Ban ISO của Học viện và của Phòng.
 11. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phối hợp tổ chức hoạt động chính trị cho sinh viên.
 12. Tổ chức hoạt động của các Ban cán sự lớp sinh viên; xây dựng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý lớp cho các Ban cán sự lớp năm thứ nhất hệ chính quy toàn Học viện.
 13. Phụ trách theo dõi và quản lý hoạt động của các Câu lạc bộ sinh viên; phụ trách hoạt động Văn - Thể -  Mỹ của phòng và công đoàn bộ phận.
 14. Thành viên tổ khảo sát sinh viên tốt nghiệp.
 15. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

4

KS. Nguyễn Dương

Điện thoại: 0913.396.779

Email: nguyenduong@apd.edu.vn

Chuyên viên

 1. Đặc trách theo dõi và quản lý công tác sinh viên của Khoa: Chính sách công và Khoa Đấu thầu.
 2. Phối hợp cùng Đ/c Vũ Tiến Sơn thực hiện công tác văn thư (nhận và vào sổ công văn), lưu trữ, quản lý tài sản, thiết bị của Phòng.
 3. Quản lý và phụ trách theo dõi công tác quản lý hồ sơ chuyển nghĩa vụ quân sự của nam sinh viên.
 4. Phụ trách công tác thư ký về thu nhập tăng thêm của đơn vị, ghi biên bản họp Phòng.
 5. Phụ trách công tác giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên: xác nhận sinh viên, xác nhận thủ tục liên quan đến lĩnh vực miễn, giảm học phí, vay vốn sinh viên…
 6. Phối hợp thực hiện công tác quản lý về an ninh, trật tự và kỷ luật đối với sinh viên trong khuôn viên của Học viện.
 7. Quản lý hồ sơ sinh viên toàn Học viện; Quản lý, sử dụng các nội dung thuộc phần mềm quản lý sinh viên.
 8. Phụ trách quản lý sinh viên ngoại trú.
 9. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý và kiểm tra công tác sinh viên ngoại trú.
 10. Chủ trì công tác thống kê, tổng hợp của phòng.
 11. Thành viên tổ khảo sát sinh viên tốt nghiệp.
 12. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

6

KS. Phùng Văn Ngọc

Điện thoại: 0983.652.707

Email: Phungvanngoc7779@gmail.com

Chuyên viên

 1. Phụ trách trực tiếp sinh viên và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên như: xác nhận thủ tục liên quan đến lĩnh vực miễn, giảm học phí, vay vốn sinh viên…
 2. Phụ trách tổng hợp ngày công tác xã hội đối với sinh viên trong toàn Học viện.
 3. Phụ trách công tác quản lý về an ninh, trật tự và ký luật sinh viên trong khuôn viên Học viện.
 4. Phối hợp thực hiện công tác quản lý sinh viên ngoại trú.
 5. Phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phối hợp tổ chức hoạt động chính trị cho sinh viên.
 6. Thành viên tổ khảo sát sinh viên tốt nghiệp.
 7. Phối hợp thực hiện công tác quản lý về an ninh, trật tự và kỷ luật đối với sinh viên trong khuôn viên của Học viện.
 8. Phối hợp Đoàn Thanh niên Học viện theo dõi và tổ chức các hoạt động đoàn thể và công tác chính trị đối với sinh viên.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

        6. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG 

(Lễ kết nạp đảng đối với sinh viên tại Chi bộ 1 - Khối Chính trị và Công tác sinh viên)

(Phòng Chính trị và Công tác sinh viên phối hợp cùng Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) Công an Thành phố Hà Nội tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa và đầu năm học đối với sinh viên trong toàn Học viện)

(Học viện họp cùng Lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) Công an Thành phố Hà Nội  về tổng kết công tác đảm bảo an ninh chính trị năm 2018 và đề xuất tặng giấy khen đối với đơn vị trong năm 2018)

(Học viện tiếp đoàn kiểm tra công tác quốc phòng an ninh của Bộ Quốc phòng năm 2018)

( GS,TS. Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực Việt Nam. nói chuyện chuyên đề về học tập và làm theo Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Học viện)

       (Lễ hứa quyết tâm đối với tân sinh viên Khóa 9 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt K9 - Đá Chông

do Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tổ chức)

(Đội Thanh niên xung kích thực hiện chức năng kiêm tra, đôn đốc và nhắc nhở sinh viên

trong việc chấp hành các quy định tại Học viện)

(Hướng dẫn quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với sinh viên tại Phòng Chính trị và Công tác sinh viên)

LỄ HỨA QUYẾT TẤM CỦA TÂN SINH VIÊN HỌC VIỆN TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐẶC BIỆT K9 - ĐÁ CHÔNG - BA VÌ - HÀ NỘI TRÊN CÁC PHƯƠNG TRUYỀN THÔNG: Vui lòng xem tại đây.

 III. LIÊN HỆ

            MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

            Phòng Chính trị và Công tác sinh viên - Học viện Chính sách và Phát triển

           Địa chỉ: Phòng 407Học viện Chính sách và Phát triển - Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Ngõ 7 - Tôn Thất Thuyết - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội.

            Điện thoại liên hệ:    02437.957.361        Hotline:   0978.459.828