null Thông báo thống kê các sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên và cán bộ mang ngạch giảng viên trong năm học 2021-2022

content:

THÔNG BÁO

V/v: Thống kê các sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học

của giảng viên và cán bộ mang ngạch giảng viên trong năm học 2021-2022

Kính gửi: Các Khoa/Viện thuộc Học viện.

     

Căn cứ vào Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 04/10/2021 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện tại cuộc họp giao ban ngày 04 tháng 7 năm 2022.

Để có số liệu chính xác về giờ NCKH của giảng viên, phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị các Khoa/Viện thuộc Học viện tiến hành thống kê chi tiết giờ NCKH của các giảng viên trong đơn vị mình đã thực hiện (theo Bảng mẫu tổng hợp kèm theo) gửi về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác để tổng hợp báo cáo trình Giám đốc Học viện.

Đối với các bài tham luận tại các buổi sinh hoạt khoa học hàng tháng, khi kê khai phải phù hợp với kế hoạch và lịch đăng ký hàng tháng của các đơn vị đã gửi cho phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác; Đối với các đề tài NCKH sinh viên nếu không được nghiệm thu thì giảng viên hướng dẫn sẽ không được tính giờ NCKH cho đề tài đó.

Thời gian nộp trước ngày 05/8/2022.

Trân trọng!

      Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban giám đốc (để b/c);

- Lưu: TC-HC, QLKH&HT.

         PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC

PHỤ TRÁCH PHÒNG

(Đã ký)

 Ngô Xuân Khoa

 

Tải file tại đây

Phụ lục tại đây