null Thông báo thời hạn nộp đề xuất đề tài NCKH cấp Học viện và đăng ký kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên trong năm học 2020 - 2021

content:

                                          Kính gửi :
                                                        - Các Khoa quản lý sinh viên;;
                                                        - Viện Đào tạo quốc tế;
                                                        - Các Phòng chức năng, Trung tâm                                                 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đã có Thông báo số 14/TB-QLKHHT về việc đề xuất đề tài NCKH cấp Học viện năm 2021 và Thông báo số 15/TB-QLKHHT về việc xây dựng, đăng ký kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2020 – 2021. 

Theo đó, thời hạn cuối cùng để nộp đề xuất đề tài NCKH cấp Học viện năm 2021 là ngày 15/9/2020, để đăng ký kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên trong năm học 2020 – 2021 là ngày 14/9/2020

Nếu đến thời điểm nêu trên các cá nhân/đơn vị không có đề xuất/đăng ký gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác thì được coi như các cá nhân/đơn vị đó không có nhu cầu đăng ký hoạt động NCKH trong năm học 2020 – 2021. Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác sẽ không tiếp nhận các đề xuất/đăng ký gửi về phòng quá thời hạn nêu trên./.

Trân trọng!

Chi tiết: TẠI ĐÂY