ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

Thời khóa biểu Khóa 7 - Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (sửa đổi) và việc đăng ký tín chỉ môn Tiếng Anh Tổng quát 1
Ngày đăng 17/09/2016 | 00:00 AM  | Lượt xem: 2418

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN 

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   

 

 


              Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

V/v thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 – 2017 (sửa đổi)

áp dụng cho sinh viên khóa 7 hệ đại trà tại Học viện Chính sách và Phát triển

 

          Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2016 – 2017;

          Căn cứ vào kết quả thi TOEIC PLACEMENT do bên IIG Việt Nam và Khoa Ngoại ngữ cung cấp;

          Phòng Quản lý đào tạo thông báo tới sinh viên khóa 7 hệ đại trà tại Học viện (niên khóa 2016 – 2020), cụ thể như sau:

          - Thời Khóa Biểu Khóa 7 sửa đổi (file đính kèm)

          - Sinh viên thuộc diện miễn học, miễn thi học phần Tiếng Anh Tổng quát 1 trong học kỳ 1(năm học 2016 – 2017) sẽ đăng ký học lớp Tiếng Anh Tổng quát 1 (1-1617)_ Miễn học.

          - Sinh viên thi TOEIC PLACEMENT có điểm thi >= 245 điểm thì đăng ký học vào các lớp Tiếng Anh Tổng quát 1(1-1617)_A1 đến Tiếng Anh Tổng quát 1(1-1617)_A6;

          - Sinh viên thi TOEIC PLACEMENT có điểm thi < 245 điểm thì đăng ký học vào các lớp Tiếng Anh Tổng quát 1 (1-1617)_B1 đến Tiếng Anh Tổng quát 1 (1-1617)_B7

          - Thời gian đăng ký học phần Tiếng Anh Tổng quát 1 sẽ bắt đầu từ 19 h 30 ngày 17/9/2016 đến 17h ngày 18/9/2016.

          Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 (Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng