ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

Thời khóa biểu Khóa 7 - Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (sửa đổi) và việc đăng ký tín chỉ môn Tiếng Anh Tổng quát 1
Ngày đăng 17/09/2016 | 00:00 AM  | View count: 1766

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN 

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   

 

 


              Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

V/v thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 – 2017 (sửa đổi)

áp dụng cho sinh viên khóa 7 hệ đại trà tại Học viện Chính sách và Phát triển

 

          Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2016 – 2017;

          Căn cứ vào kết quả thi TOEIC PLACEMENT do bên IIG Việt Nam và Khoa Ngoại ngữ cung cấp;

          Phòng Quản lý đào tạo thông báo tới sinh viên khóa 7 hệ đại trà tại Học viện (niên khóa 2016 – 2020), cụ thể như sau:

          - Thời Khóa Biểu Khóa 7 sửa đổi (file đính kèm)

          - Sinh viên thuộc diện miễn học, miễn thi học phần Tiếng Anh Tổng quát 1 trong học kỳ 1(năm học 2016 – 2017) sẽ đăng ký học lớp Tiếng Anh Tổng quát 1 (1-1617)_ Miễn học.

          - Sinh viên thi TOEIC PLACEMENT có điểm thi >= 245 điểm thì đăng ký học vào các lớp Tiếng Anh Tổng quát 1(1-1617)_A1 đến Tiếng Anh Tổng quát 1(1-1617)_A6;

          - Sinh viên thi TOEIC PLACEMENT có điểm thi < 245 điểm thì đăng ký học vào các lớp Tiếng Anh Tổng quát 1 (1-1617)_B1 đến Tiếng Anh Tổng quát 1 (1-1617)_B7

          - Thời gian đăng ký học phần Tiếng Anh Tổng quát 1 sẽ bắt đầu từ 19 h 30 ngày 17/9/2016 đến 17h ngày 18/9/2016.

          Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 (Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng