Thông báo mở tăng cường các lớp học phần bổ sung HKII năm học 2017-2018 đợt 2
 | Lượt xem: 969

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

  Số:      /TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày 25  tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v mở tăng cường các lớp học phần bổ sung

Học kỳ II năm học 2017 – 2018 - Đợt 2

 

 Căn cứ chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập năm học 2017 - 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-HVCSPT ngày 19/12/2017 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc thực tập cuối khoá, học các môn bổ sung và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp Khoá 5;

Căn cứ các đơn xin mở lớp học phần bổ sung của sinh viên Khóa 5.

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:

  1. Mở tăng cường một số lớp học phần bổ sung Học kỳ II năm học 2017 -  2018 – Đợt 2:

Thời gian giảng dạy: 3 tuần, từ ngày 04/06/2018 – 23/06/2018.

  1. Các sinh viên có nguyện vọng đăng ký học làm đơn gửi về Phòng Quản lý đào tạo từ Thứ 2 ngày 27/05/2018 đến hết Thứ 4 ngày 30/05/2018. Sau khi tổng hợp đơn đăng ký của sinh viên, Học viện sẽ xem xét mở các lớp học phần bổ sung nếu đủ điều kiện. Trường hợp không đủ sinh viên để mở lớp, Học viện sẽ mở lớp học phần nếu sinh viên cam kết chịu toàn bộ chi phí mở lớp và đảm bảo đi học đầy đủ theo quy định.

Đề nghị các Khoa Quản lý sinh viên thông báo tới toàn thể sinh viên Khóa 5 được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban GĐ (b/cáo);

- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);

- Phòng CT&CTSV (TB trên bảng tin);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

                                       (Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Thị Đông