Thông báo thời khóa biểu các lớp học phần bổ sung cho sinh viên Khóa 5 Học kỳ II năm học 2017 – 2018 - Đợt 2
 | Lượt xem: 1202

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

  Số: 52/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày  01 tháng 6  năm 2018


THÔNG BÁO

V/v Thời khóa biểu các lớp học phần bổ sung cho sinh viên Khóa 5

Học kỳ II năm học 2017 – 2018 - Đợt 2

 

 Căn cứ vào chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập năm học 2017 – 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-HVCSPT ngày 19/12/2017 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc thực tập cuối khoá, học các môn bổ sung và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp Khoá 5;

Căn cứ vào các đơn xin mở lớp học phần bổ sung của sinh viên Khóa 5, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:

  1. Thời khóa biểu các lớp học phần bổ sung cho sinh viên Khóa 5 Học kỳ II năm học 2017 - 2018 – Đợt 2 (File đính kèm);

Thời gian giảng dạy: 3 tuần, từ ngày 04/06/2018 – 23/06/2018.

  1. Danh sách sinh viên các lớp học phần đăng ký bổ sung (File đính kèm). Các sinh viên học các lớp bổ sung có trách nhiệm nộp học phí theo quy định tại Điều 19 Quy chế thu chi nội bộ (Ban hành kèm theo Quyết định số 959 ngày 28/12/2017 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển) về phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 15/06/2018.

            Để đảm bảo công tác giảng dạy được thực hiện đúng kế hoạch, Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

  • Trưởng các Khoa/Bộ môn gửi kế hoạch phân công giảng dạy, thông báo đến cố vấn học tập, giảng viên và sinh viên được biết và thực hiện. Kế hoạch phân công giảng dạy gửi về Phòng Quản lý đào tạo (đ/c Hà) trước 11h Thứ 2, ngày 04/06/2018 để tổng hợp báo cáo.
  • Phòng Tổ chức – Hành chính chuẩn bị giảng đường, trang thiết bị phục vụ học tập và bố trí cán bộ trực phục vụ công tác giảng dạy theo kế hoạch.

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban GĐ (b/cáo);

- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);

- Phòng KHTC (Thu học phí);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                                         (đã ký)

 

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên