THÔNG BÁO V/v lịch nghỉ học của sinh viên
 | Lượt xem: 1304

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 144/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  06   tháng 11  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v lịch nghỉ học của sinh viên

        Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức hội nghị công chức, viên chức và người lao động và tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2018 – 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2019 – 2020.

        Học viện Chính sách và Phát triển thông báo toàn thể sinh viên được nghỉ học các tiết học 1,2,3,4,5,6,7  thứ 6 ngày 08 tháng 11 năm 2019.

        Giảng viên chủ động bố trí lịch giảng bù để đảm bảo thời lượng môn học.

          Đề nghị giảng viên, sinh viên lưu ý thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (Để b/c);

- Các đơn vị thuộc HV (để phối hợp t/h);

- Lưu: TC-HC, QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng