Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 13/02 đến hết ngày 19/02/2017
Ngày đăng 10/02/2017 | 14:05 PM  | Lượt xem: 1746

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 13/02/2017-19/02/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 13/02/2017)
Thứ Ba (ngày 14/02/2017)
8h30 Họp nhóm CNTT phục vụ tuyển sinh và tập huấn sử dụng cổng thông tin điện tử  Giám đốc, Trưởng các Khoa/Bộ môn, các đ/c: Thế Hùng, Tiến Hùng, Hoài, Thế Dương, Công ty FDS Giám đốc
Đào Văn Hùng 
P.505  
Thứ Tư (ngày 15/02/2017)
8h30 Công tác xúc tiến tuyển sinh năm 2017 Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị: TCHC, KHHT, CTSV, Đoàn thanh niên, KHTC, QLĐT; đ/c Thế Đông Giám đốc
Đào Văn Hùng 
P.505  
14h30 Hội đồng thẩm định đề cương giáo trình Kinh tế đầu tư Giám đốc và
các thành viên Hội đồng
Giám đốc
Đào Văn Hùng 
P.505  
Thứ Năm (16/02/2017)
Thứ Sáu (ngày 17/02/2017)
16h30 Thẩm định giáo trình nội bộ Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu Giám đốc và
các thành viên Hội đồng
Giám đốc
Đào Văn Hùng 
P.505  
Thứ Bảy (ngày 18/02/2017) 
Chủ Nhật (ngày 19/02/2017)