null Giới thiệu Khoa Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công

content:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KINH TẾ, CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế và quản lý công nhằm đào tạo các cử nhân có trình độ và năng lực đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao, có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, sức khỏe, khả năng làm việc độc lập, biết tổ chức, phối hợp nhóm trong quản lý, tác nghiệp và nghiên cứu.           

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế và quản lý công được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về kinh tế học ứng dụng trong lĩnh vực quản lý khu vực công ở các cấp trung ương, địa phương, các tổ chức kinh tế khác, ngoài ra có khả năng phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở các đô thị, các khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và dịch vụ công; có khả năng nghiên cứu và học tập ở cấp bậc cao hơn.

2. Chuẩn đầu ra

2.1. Về kiến thức 

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công được trang bị những kiến thức, tri thức tiến tiến trên thế giới về Kinh tế và quản lý công; có khả năng vận dụng để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn của ngành, địa phương và tổ chức; có thể hoạch định và quyết định các vấn đề về kinh tế, chính sách kinh tế-xã hội; có kiến thức cơ bản về phân tích, và đánh giá chính sách, tổ chức quản lý và triển khai thực hiện các chính sách ở các cấp độ khác nhau trong bộ máy hành chính nhà nước; kiến thức về quản lý chuyên sâu để có thể làm chuyên viên, cán bộ quản lý tại các phòng, ban chuyên môn tại các tổ chức công, các doanh nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng phân tích, đánh giá, và tham mưu cho các cấp quản lý trong việc ra các quyết định liên quan đến các chính sách kinh tế-xã hội, các quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các phương án, dự án chi tiêu và đầu tư công, quản lý và khai thác các công trình công cộng, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công;

Sinh viên còn được trang bị nghiệp vụ quản lý hành chính, có khả năng tổ chức và quản lý một cách khoa học và hiệu quả các hoạt động hành chính trong các tổ chức; sinh viên sau khi ra trường sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc, có đủ kiến thức vềkinh tế, kinh doanh, quản lý côngvà năng lực để đảm nhiệm tốt các yêu cầu của công việc.

2.2. Về kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng tư duy phân tích và nghiên cứu để xử lý các nghiệp vụ phát sinh trong thực tiễn công tác tại tổ chức có liên quan tới lĩnh vực Kinh tế và quản lý công; kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp đánh giá các chính sách kinh tế - xã hội, dự báo và trình bày thông tin một cách độc lập; kỹ năng tổ chức, lãnh đạo nhóm và làm việc nhóm; có năng lực trong việc tổ chức, hoạch định chiến lược, quản trị công sở, lập kế hoạch, đánh giá thực hiện kế hoạch và đề xuất, thực thi giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế và quản lý khu vực công; Có kỹ năng vận dụng các công cụ thống kế, các kỹ thuật phân tích định lượng của ngành kinh tế & quản lý công vào hoạt động thực tiễn.

Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng tiếp cận và thích nghi với môi trường thay đổi không ngừng của thị trường lao động; Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ với trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 450 hoặc có chứng chỉ các ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 – Khung chung châu Âu (Common European Framework – CEF).

2.3. Về thái độ

 Có phẩm chất đạo đức tốt; chấp hành nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; các quy định tại đơn vị công tác; Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; Có ý thức cầu tiến, vượt khó; có tinh thần và trách nhiệm cao trong công tác và phục vụ cộng đồng; Chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước và các quy định của cơ quan. Làm việc với tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao, có lối sống lành mạnh; Có đạo đức cá nhân và nghề nghiệp. Luôn có tinh thần cải tiến sáng kiến và chuyên nghiệp trong công tác; Năng động, bản lĩnh, cầu tiến, tự tin khẳng định bản thân và có tinh thần phục vụ cộng đồng; Hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và cá nhân bên ngoài tổ chức. 

3. Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế & Quản lý công sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc khu vực công và các thành phần kinh tế khác bao gồm: - Các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương và địa phương; các tổ chức, đoàn thể xã hội; các đơn vị hoạt động dịch vụ công; - Các trường đại học, Viện nghiên cứu; các tổ chức tư vấn về các vấn đề kinh tế - xã hội; - Làm việc, tham gia các dự án phát triển kinh tế-xã hội; - Làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp, các công ty, các tổ chức tài chính-tín dụng, v.v... 

Khả năng  học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Tiếp tục học ở các bậc sau đại học (trong và ngoài nước) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế (Kinh tế học; Kinh tế phát triển; Kinh tế & Quản lý công; Kinh tế Tài chính – Ngân hàng, ...); - Có đủ năng lực để nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế & quản lý công. Các trường Đại học, Viện nghiên cứu; các tổ chức tư vấn về các vấn đề  kinh tế  vĩ mô và vi mô; Làm việc trong các ngành và lĩnh vực kinh tế; trong các doanh nghiệp, các công ty, các tổ chức tài chính ­tín dụng,...