Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

content:

 

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Tiến Hùng

Điện thoại: 0365.18.18.18;

Email: Hunghoavi@gmail.com

Phó Trưởng phòng: TS. Đỗ Kiến Vọng

Điện thoại: 0978.459.828;

Email: dokienvong@apd.edu.vn 

Group Facebook:  Phòng Chính trị và Công tác sinh viên - APD  Email: motcuasv@apd.edu.vn

(Trong trường hợp cần thiết để được Phòng Chính trị và Công tác sinh viên phản hồi thông tin nhanh nhất các bạn vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin vào số điện thoại Hotline trên)

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Ban hành kèm theo Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 13/8/2009 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển

1. Chức năng

       Phòng Chính trị và Công tác sinh viên thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện tổ chức, quản lý công tác chính trị trong cán bộ, sinh viên; thực hiện công tác quản lý sinh viên theo Quy chế về công tác học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai chủ trương của Tổ chức Đảng và của Ban Giám đốc về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đối với cán bộ, sinh viên của Học viện

       2. Nhiệm vụ, quyền hạn

       Chủ trì xây dựng chương trình công tác và tổ chức thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự, học tập và nghiên cứu các chủ trương, đường lối, chính sách và Đảng, Nhà nước và của Học viện cho cán bộ và sinh viên;

       Phối hợp với các phòng chức năng khác tham gia công tác tuyển sinh;

       Tổ chức học chính trị đầu khóa cho sinh viên; phối hợp với các đơn vị liên quan làm thẻ sinh viên;

       Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh của Học viện và các Khoa, Phòng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn hóa, văn nghệ, thể thao và các phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội, các hoạt động từ thiện trong sinh viên, …góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong Học viện;

       Xây dựng và trình Ban Giám đốc ban hành quy định cụ thể hóa Quy chế quản lý học viên, sinh viên áp dụng trong Học viện;

       Làm đầu mối thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

       Thực hiện công tác thống kê, lưu trữ, báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác chính trị và công tác sinh viên theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Học viện;

       Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao;

        3. Thành tích khen thưởng của đơn vị

      - Năm học 2010- 2011 và 2011-2012:

     + Tập thể Lao động xuất sắc

+  01 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

-       Năm học 2013- 2014:

+ Tập thể Lao động xuất sắc

+ 03 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

+ 02 Lao động điển hình tiên tiến

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

       - Năm học  2014-2015:

      + Tập thể Lao động xuất sắc

      + 02 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

      + 01 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

 

   

   II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CỦA ĐƠN VỊ

1. Danh sách cán bộ  và Phân công nhiệm vụ

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Lĩnh vực vụ trách

1

 

TS. Nguyễn Tiến Hùng

Điện thoại: 0365.18.18.18

Email: Hunghoavi@gmail.com

Trưởng phòng

Bí thư Chi bộ 1

 1. Chịu trách nhiệm chung trước Ban giám đốc Học viện về toàn bộ hoạt động của Phòng;
 2. Chỉ đạo chung tất cả các mặt công tác của Phòng;
 3. Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của đơn vị, công tác xây dựng, triển khai, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch năm học của Phòng, của các chuyên viên;
 4. Trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp sinh, công tác giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập, công tác giáo dục Chính trị tư tưởng, việc chuyển trường của sinh viên, ký xác nhận vào sổ trợ cấp ưu đãi cho sinh viên tỉnh ngoài và việc cấp, quản lý sử sụng thẻ sinh viên.

2

 

TS. Đỗ Kiến Vọng

Điện thoại: 0978.459.828

Email: dokienvong@apd.edu.vn

Phó trưởng Phòng

Phó bí thư 

Chi bộ 1

- Giúp Trưởng phòng tổ chức thực hiện và đổi mới tất cả các mặt công tác của Phòng;

- Giúp Trưởng phòng thực hiện chỉ đạo các mặt công tác của Phòng về các lĩnh vực công tác:

 1. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Phòng.
 2. Được uỷ quyền ký các văn bản của Phòng khi Trưởng phòng đi công tác.
 3. Phụ trách công tác tài chính của Phòng;
 4. Tổ chức hội nghị, hội thảo và toạ đàm trong lĩnh vực công tác chuyên môn của Phòng.
 5. Học bổng Khuyến khích học tập.
 6. Giải quyết các chế độ chính sách đối với sinh viên.
 7. Quản lý sinh viên ngoại trú.
 8. Công tác phát triển đảng trong sinh viên.
 9. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên trong toàn Học viện.
 10. Công tác tư vấn, hướng nghiệp và hỗ trợ việc làm đối với sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực được phân công phụ trách.

Định kỳ hàng tháng báo cáo Trưởng phòng về công tác chung của Phòng.

 

 

Ths. Vũ Thị Thu Hà

Điện thoại: 0982.271.786

Email: thuha.hcp@gmail.com 

 

   Chuyên viên
 1. Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của Phòng và trình Lãnh đạo HV ký các văn bản do Phòng dự thảo         
 2. Đặc trách theo dõi và quản lý sinh viên các đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế; Khoa Kinh tế phát triển; Khoa Tài chính – Ngân hàng; Khoa Kế toán – Kiểm toán; Khoa Kinh tế quốc tế.                   
 3. Thực hiện công tác tuyên truyền đối với sinh viên và nắm bắt tư tưởng, tâm lý sinh viên, tham mưu cho Lãnh đạo Phòng giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên.            
 4. Phụ trách bộ phận một cửa sinh viên (tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với sinh viên, giải quyết thủ tục hành chính online đối với sinh viên).              
 5. Phụ trách theo dõi, hỗ trợ và quản lý hoạt động của các CLB Sinh viên trong toàn HV. 
 6. Phụ trách theo dõi và quản lý các hoạt động phong trào sinh viên (văn nghệ, thể dục, thể thao trong sinh viên…)               
 7. Hàng ngày check mail Một cửa xử lý theo quy định 1 cửa; Ghi chép sổ công việc Bộ phận một cửa sinh viên.     Trách nhiệm chính Cộng tác viên là sinh viên; Trợ lý Khoa/Viện QLSV
 8. Triển khai kê khai thông tin sinh viên trên phần mềm quản lý đào tạo (khi nhập học và bổ sung hàng năm).                 
 9. Thực hiện các công việc tài chính chung của phòng (tham mưu, xây dựng kế hoạch, thanh quyết toán).         
 10. Phối hợp với Ban QL Ký túc xá, quản lý sinh viên nội trú nắm bắt thông tin và quản lý sinh viên.                     
 11. Phối hợp với các đơn vị về khám sức khỏe, theo dõi sức khỏe, Bảo hiểm Y tế, bảo hiểm TTTN….chuyển dữ liệu về Phòng CTSV cập nhập trên phần mềm QLĐT và báo cáo theo quy định.            
 12. Triển khai công tác tư vấn tâm sinh  lý đối với sinh viên             
 13. Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của Phòng.        
 14. Triển khai dự thảo Kế hoạch năm học của phòng (bao gồm kế hoạch tàì chính); Sơ, Tổng kết năm học; Nhập học; Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm (theo sự phân công của Phó Trưởng phòng).
 15. Triển khai; Giám sát, cập nhật trên phần mềm hệ thổng quản lý đào tạo công tác: Xét Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; Học bổng khuyến khích học tập (theo sự phân công của Phó Trưởng phòng)
 16. Thư ký các Hội đồng của Học viện trong quản lý sinh viên mà phòng CT&CTSV là ủy viên Thường trực.
 17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng                         
 

 

KS. Nguyễn Dương

Điện thoại: 0913.396.779

Email: nguyenduong@apd.edu.vn

Chuyên viên

 1. Đặc trách theo dõi và quản lý công tác sinh viên của Khoa: Chính sách công; Khoa Kinh tế phát triển; Khoa Quản trị kinh doanh; Khoa Kinh tế; Khoa Luật Kinh tế.
 2. Phối hợp cùng Đ/c Vũ Tiến Sơn thực hiện công tác văn thư (nhận và vào sổ công văn), lưu trữ, quản lý tài sản, thiết bị của Phòng.
 3. Quản lý và phụ trách theo dõi công tác quản lý hồ sơ chuyển nghĩa vụ quân sự của nam sinh viên.
 4. Phụ trách công tác thư ký về thu nhập tăng thêm của đơn vị, ghi biên bản họp Phòng.
 5. Phụ trách công tác giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên: xác nhận sinh viên, xác nhận thủ tục liên quan đến lĩnh vực miễn, giảm học phí, vay vốn sinh viên…
 6. Phối hợp thực hiện công tác quản lý về an ninh, trật tự và kỷ luật đối với sinh viên trong khuôn viên của Học viện.
 7. Quản lý hồ sơ sinh viên toàn Học viện; Quản lý, sử dụng các nội dung thuộc phần mềm quản lý sinh viên.
 8. Phụ trách quản lý sinh viên ngoại trú.
 9. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý và kiểm tra công tác sinh viên ngoại trú.
 10. Chủ trì công tác thống kê, tổng hợp của phòng.
 11. Thành viên tổ khảo sát sinh viên tốt nghiệp.
 12. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

 

   

 

        2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG 


(Lễ kết nạp đảng đối với sinh viên tại Chi bộ 1 - Khối Chính trị và Công tác sinh viên)

(Phòng Chính trị và Công tác sinh viên phối hợp cùng Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) Công an Thành phố Hà Nội tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa và đầu năm học đối với sinh viên trong toàn Học viện)

(Học viện họp cùng Lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) Công an Thành phố Hà Nội  về tổng kết công tác đảm bảo an ninh chính trị năm 2018 và đề xuất tặng giấy khen đối với đơn vị trong năm 2018)

(Học viện tiếp đoàn kiểm tra công tác quốc phòng an ninh của Bộ Quốc phòng năm 2018)

( GS,TS. Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực Việt Nam. nói chuyện chuyên đề về học tập và làm theo Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Học viện)

       (Lễ hứa quyết tâm đối với tân sinh viên Khóa 9 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt K9 - Đá Chông

do Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tổ chức)

(Đội Thanh niên xung kích thực hiện chức năng kiêm tra, đôn đốc và nhắc nhở sinh viên

trong việc chấp hành các quy định tại Học viện)

(Hướng dẫn quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với sinh viên tại Phòng Chính trị và Công tác sinh viên)

LỄ HỨA QUYẾT TẤM CỦA TÂN SINH VIÊN HỌC VIỆN TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐẶC BIỆT K9 - ĐÁ CHÔNG - BA VÌ - HÀ NỘI TRÊN CÁC PHƯƠNG TRUYỀN THÔNG: Vui lòng xem tại đây.

 III. LIÊN HỆ

            MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

            Phòng Chính trị và Công tác sinh viên - Học viện Chính sách và Phát triển

           Địa chỉ: Phòng 407Học viện Chính sách và Phát triển - Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Ngõ 7 - Tôn Thất Thuyết - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội.

            Điện thoại liên hệ:    02437.957.361