Phòng Quản lý đào tạo

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Đông

Điện thoại CQ: 0243 7957368; Fax: 04.37475217 & 04.35562392
Địa chỉ liên hệ: Phòng 202, Nhà C, Học viện Chính sách và Phát triển, Khu Đô thị Nam An Khánh Sudico, Hoài Đức, Hà Nội.   

      I. Chức năng     

      Phòng Quản lý đào tạo giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo và xây dựng chương trình, giáo trình giảng dạy.

      II. Nhiệm vụ, quyền hạn

      1. Tham mưu cho Giám đốc Học viện về công tác quản lý, phát triển đào tạo các hệ đào tạo đại học và sau đại học 

    2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra và giám sát toàn bộ công tác tuyển sinh, giảng dạy và học tập của các hệ đào tạo đại học và sau đại học của Học viện.

    3. Nghiên cứu và triển khai các văn bản, quy định về đào tạo đại học và sau đại học theo quy định hiện hành.

   4. Phối hợp với các khoa, bộ môn và các đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện: mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, giáo trình, cơ cấu kiến thức cũng như phương pháp giảng dạy.

   5. Quản lý và thực hiện điều độ kế hoạch giảng dạy, học tập, lịch thi và thông báo cho các khoa, bộ môn tham gia quản lý sinh viên.

   6. Quản lý và lưu trữ: hồ sơ sinh viên, điểm thi tuyển sinh, bài thi tuyển sinh, bài thi cuối khóa, kết quả học tập, bảng điểm (bản gốc) của sinh viên.

  7. Quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp.

  8. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo, thống kê, báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc Học viện.

  9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.