SỰ KIỆN SỰ KIỆN

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019 (xét tuyển theo tổ hợp)
 | Lượt xem: 1234

THÔNG BÁO

V/v mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019

              Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018; Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT;

Căn cứ công văn số 796/BGDĐT ngày 6/03/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Học viện Chính sách và Phát triển,

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (xét tuyển theo tổ hợp) cụ thể như sau:

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mức điểm nhận hồ sơ (xét tuyển theo tổ hợp)

1

Kinh tế

- Đầu tư

- Kinh tế và Quản lý công

- Đấu thầu và quản lý dự án

- Phân tích dữ liệu lớn trong Kinh tế và Kinh doanh

7310101 

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn

 

17,0

2

Kinh tế phát triển

- Kinh tế phát triển.

- Kế hoạch phát triển.

7310105

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn

17,0

3

Kinh tế quốc tế

- Kinh tế đối ngoại

-Thương mại quốc tế và Logistics.

 

7310106

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh

17,0

4

Quản lý Nhà nước

- Quản lý công

7310205

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Ngữ văn

17,0

5

Quản trị kinh doanh

- Quản trị doanh nghiệp

- Quản trị Marketing

7340101

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn

17,0

6

Tài chính – Ngân hàng

- Tài chính

- Ngân hàng

- Kế toán, kiểm toán

7340201

1/ Toán, Vật Lý, Hóa học

2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

17,0

7

Luật Kinh tế

- Luật Đầu tư - Kinh doanh

7380107

1/ Toán, Vật lý, Hóa học

2/ Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3/ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4/ Toán, Lịch sử, tiếng Anh

17,0

 

          Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                     TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

- Thành viên HĐTS;                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH                                      

- Website Học viện;                                                                                                                                                       (Đã ký)

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (02 bản).                                                                       

                                                                                                                                                                         PGS,TS. Đào Văn Hùng