THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo kế hoạch học GDQP-AN của sinh viên K7 hệ CLC và K8 hệ đại trà
Ngày đăng 28/05/2018 | 09:07 AM  | Lượt xem: 1346

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TB-HVCSPT

 

                                            Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Kế hoạch học Giáo dục quốc phòng – An ninh của sinh viên

khóa 7 (hệ chất lượng cao) và khoá 8 (hệ đại trà)

                                                         

          Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-HVCSPT ngày 8/05/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc lựa chọn đơn vị liên kết đào tạo Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên khóa 7 (chất lượng cao) và khoá 8 (đại trà) Học viện Chính sách và Phát triển;

          Căn cứ Kế hoạch học tập năm học 2017 – 2018;

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo kế hoạch học Giáo dục quốc phòng – An ninh cho sinh  viên khóa 7 (hệ chất lượng cao) và khoá 8 (hệ đại trà)  như sau:  

1. Kế hoạch học tập

 - Thời gian: Từ 01/7/2018 đến ngày 30/7/2018

- Địa điểm: Trung tâm GDQP2, Trường ĐHSP2, Phường Xuân Hòa, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

2. Thời gian đăng ký tín chỉ

- Từ 9h00 ngày 28/5/2018 – hết 10/06/2018.

3. Kinh phí sinh viên phải nộp

          3.1. Học phí:

- Theo quy định học phí tín chỉ năm học 2017 - 2018 của Học viện 230.000/1 tín chỉ (8 tín chỉ x 230.000 = 1.840.000đ)

- Thời gian nộp học phí: Trước ngày 17/6/2018 (nộp qua tài khoản theo quy định)

          3.2. Các chi phí khác: Sinh viên nộp trực tiếp cho bộ phận Tài vụ của Trung tâm khi đến học tập, bao gồm:

- Tiền ăn: 50.000 đồng/ ngày/sinh viên (bữa sáng: 6.000 đồng, hai bữa chính mỗi bữa 22.000 đồng).

          - Tiền xe đưa đón: 150.000 đồng/sinh viên.

          - Tiền bảo quản quân trang cuối khoá (dùng để giặt, hấp quần áo quân phục, giặt chiếu, màn): 30.000 đồng/1 sinh viên.

          - Tiền nước, điện: sinh viên nộp theo thực tế sử dụng khi kết thúc khoá học.

Lưu ý:

- Xe ô tô đón sinh viên tại Học viện lúc 07h00 Chủ nhật ngày 01/7/2018.

- Sinh viên di chuyển lên xe theo danh sách đã được sắp xếp.

- Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP nộp bản gốc lên Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng trước ngày 6/06/2018.

- Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự được miễn học phần thực hành.

- Sinh viên không tham gia học Giáo dục quốc phòng do Học viện tổ chức phải làm đơn có chữ ký xác nhận của gia đình, lãnh đạo khoa, gửi về Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng trước ngày 6/06/2018.

- Sinh viên đem theo đồ dùng sinh hoạt cá nhân bao gồm: Thẻ sinh viên, chứng minh thư, bút vở để học tập; quạt cá nhân.

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 cho sinh viên m­ượn 02 bộ quần áo quân phục, 01 mũ, 01 chiếu, 01 bộ giáo trình GDQP-AN/2 sinh viên.

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo cho toàn thể sinh viên và các đơn vị liên quan thực hiện./.

 

i nhận:

- Ban Giám đốc(để b/c);

- Phòng CT&CTSV (TB trên bản tin);

- Khoa quản lý sinh viên (TB cho SV);

- Lưu: P.TC-HC, P.QLĐT, BM.GDTCQP.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG QUẢN LÝ – ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng