THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Ngày đăng 08/02/2018 | 14:18 PM  | Lượt xem: 1953

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 14/TB-HVCSPT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

         

Căn cứ nội dung Thông báo số 5427/TB-BKĐTBXH ngày 22/12/2017 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Thông báo số 05/TB-VP ngày 30/01/2018 của Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và lịch trực Tết của Văn phòng Bộ;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện Mậu Tuất 2018 như sau:

1. Học viện bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán liền 07 ngày, từ ngày 14/02/2018 đến hết thứ Ba, ngày 20/02/2018  (tức ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giiêng năm Mậu Tuất).

2. Vào cuối giờ làm việc Thứ Ba, ngày 13/02/2018, đề nghị các đơn vị sắp xếp gọn gàng tài liệu, tắt hết các thiết bị điện, cài chốt cửa sổ, khóa cửa, và dán niêm phong phòng làm việc. Giấy niêm phong phòng làm việc nhận tại phòng Tổ chức - Hành chính (trong ngày Thứ Hai, ngày 12/02/2018).

3. Lịch trực của Ban Giám đốc:

- Giám đốc Đào Văn Hùng: Trực từ ngày 17 đến hết ngày 20/02/2018 (tức mùng 2, 3, 4 và mùng 5 Tết). Điện thoại: 0903 418235.

- Phó Giám đốc Trần Trọng Nguyên: trực từ ngày 14 đến hết ngày 16/02/2018 (tức ngày 29, 30, mùng 01 Tết). Điện thoại:  0912 142 282.             .

Thừa lệnh Giám đốc, Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện (để t/hiện);

- Lưu: TCHC.

                     TL. GIÁM ĐỐC

                     TRƯỞNG PHÒNG

                   TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

(Đã ký)

 

                   Lê Hồng Quân