THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo nộp báo cáo thực tập TN, chứng chỉ tiếng Anh và Tin học
Ngày đăng 07/03/2018 | 14:17 PM  | Lượt xem: 1547

  THÔNG BÁO

V/v Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp, chứng chỉ tiếng Anh và Tin học

 Căn cứ vào chương trình và kế hoạch đào tạo của Học viện;

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-HVCSPT ngày 19/12/2017 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Kế hoạch thực tập cuối khoá, học các môn bổ sung hoặc bảo vệ khoá luận tốt nghiệp (Khoá 5);

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tới các khoa quản lý sinh viên và sinh viên về việc nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp, chứng chỉ tiếng Anh và Tin học như sau:

          + Sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp, chứng chỉ tiếng Anh và Tin học trước ngày 31/03/2018 theo đúng kế hoạch của Học viện;

          + Các khoa quản lý sinh viên nộp bảng điểm, báo cáo thực tập tốt ngiệp và danh sách sinh viên nộp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học về phòng Quản lý Đào tạo trước ngày 03/04/2018 để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc.

          Đề nghị các khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập các lớp thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:

 - Ban Giám đốc (để b/cáo);                                                                       

- Các Khoa/Bộ môn (phối hợp t/hiện);                                               

- Cố vấn HT các lớp (thông báo cho sv);                                                                       

- Lưu:TC-HC, QLĐT.                                  

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng