THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO V/v nộp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học phục vụ công tác xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2019
Ngày đăng 18/11/2019 | 15:12 PM  | Lượt xem: 551

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 149/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  18 tháng  11  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v nộp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học

phục vụ công tác xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2019

           Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2019 – 2020;

          Căn cứ vào kế hoạch xét tốt nghiệp Đợt 3 năm 2019;

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo thời gian nộp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học phục vụ công tác xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2019 như sau:

          Thời gian: Từ ngày 19/11/2019 đến 17h00 ngày 29/11/2019

          Địa điểm:

                         + Chứng chỉ tiếng Anh nộp về văn phòng bộ môn Ngoại ngữ

                         + Chứng chỉ Tin học nộp về văn phòng bộ môn Toán kinh tế

          Đề nghị các khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập thông báo cho sinh viên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện (để t/b cho sv);

- Lưu: TC-HC, QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng