THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo vv rà soát thông tin sinh viên Khoá 6
Ngày đăng 05/06/2019 | 10:12 AM  | Lượt xem: 647

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

  Số:        /TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v rà soát thông tin sinh viên Khoá 6

Căn cứ vào Kế hoạch học tập năm học 2018 – 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-HVCSPT ngày 25/12/2018 của Học viện Chính sách & Phát triển về việc thực tập cuối khoá và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp Khoá 6.

          Để chuẩn bị công tác xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2019, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tới toàn thể sinh viên Khoá 6 rà soát thông tin cá nhân và điểm học phần trên hệ thống quản lý đào tạo: http://tinchi.apd.edu.vn:82. Mọi đề nghị điều chỉnh gửi về Khoa quản lý sinh viên trước thứ 6 ngày 14/6/2019. Các Khoa quản lý sinh viên tổng hợp (theo mẫu TẠI ĐÂY) và gửi về Phòng Quản lý đào tạo trước Thứ 4 ngày 19/6/2019 (đ/c Minh).

Đề nghị các Khoa Quản lý sinh viên thông báo tới toàn thể sinh viên được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban GĐ (b/cáo);

- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

                            

TS. Nguyễn Thị Đông