Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Thông báo thay đổi giảng đường và bổ sung thời gian đăng ký các lớp học phần học kỳ II
 | Lượt xem: 3089

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

  Số: 01/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018


THÔNG BÁO

V/v thay đổi giảng đường và bổ sung thời gian đăng ký các lớp học phần

Học kỳ II năm học 2017 – 2018 các khóa 6, 7, 8 hệ đại trà

 

         Căn cứ Chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập năm học 2017 - 2018;

          Căn cứ Thông báo số 114/TB-HVCSPT ngày 13/12/2017 của Học viện Chính sách và Phát triển;

          Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký tín chỉ vào các lớp học phần;

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:

 1. Thay đổi giảng đường một số học phần và thời gian học cho phù hợp. (File đính kèm).

2. Bổ sung thêm thời gian đăng ký học các lớp học phần: Sinh viên đăng ký trực tuyến trên hệ thống quản lý đào tạo.

- Thời gian đăng ký: Từ 12h00 Thứ 3 ngày 09/01/2018 đến hết 24h00 Thứ 4 ngày 10/01/2018.

- Danh sách các học phần đăng ký (phụ lục đính kèm).

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);

- Phòng CT&CTSV (TB trên bảng tin);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (02 bản).

TL. GIÁM ĐỐC

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

               (Đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Thế Hùng