Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Thông báo thay đổi lịch giảng dạy các lớp học phần tại tầng 7, 8 ngày 17/01/2019
 | Lượt xem: 413

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 
 Số:         /TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v thay đổi lịch giảng dạy các lớp học phần

tại tầng 7, 8 ngày 17/01/2019

 Căn cứ vào Thời khoá biểu Học kỳ II năm học 2018 - 2019 các khoá 7,8,9 hệ đại trà;

Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học Diễn đàn phát triển bền vững Việt Nam 2019 vào ngày 17/1/2019 tại tầng 7,8 của Học viện.

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tới các thầy/cô và toàn thể sinh viên về lịch học các lớp học phần ngày 17/1/2019 tại tầng 7 và tầng 8 được điều chỉnh như sau:

  1. Học phần Nguyên lý kế toán_05, giảng viên Nguyễn Thị Xuân, tiết 1,2,3 tại giảng đường 702 sẽ nghỉ học;
  2. Học phần Tư tưởng HCM_09, giảng viên Vũ Thị Minh Tâm, tiết 6,7 tại giảng đường 702 được bố trí học tiết 6,7 (17/1/2019) tại giảng đường 303;
  3. Học phần Kinh tế vi mô 2_05, giảng viên Tô Trọng Hùng, tiết 8,9,10 tại giảng đường 702 sẽ nghỉ học;
  4. Học phần Toán cao cấp - CLC, giảng viên Nguyễn Văn Tuấn, tiết 3,4,5 tại giảng đường 802 sẽ nghỉ học;
  5. Học phần Toán cao cấp - CLC, giảng viên Nguyễn Văn Tuấn, tiết 6,7,8 tại giảng đường 802 được bố trí  học tiết 6,7,8  (17/1/2019) tại giảng đường 308.

Đối với các lớp học phần được nghỉ học, các thầy/cô giảng viên giảng dạy chủ động bố trí lịch giảng bù cho sinh viên. Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban GĐ (b/cáo);

- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);

- Phòng CT&CTSV (TB trên bảng tin);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

   (đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng