Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Thông báo thu học phí Học kỳ I năm học 2018-2019
 | Lượt xem: 2755

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Thu học phí Học kỳ I năm học 2018 - 2019

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-HVCS&PT ngày 16/7/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc quy định mức thu học phí năm học 2018-2019;

Căn cứ Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2018-2019,

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo tới sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển về việc đóng học phí Học kỳ I năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

1. Mức đóng học phí

- Đối với sinh viên lớp đại trà:                     250.000 đồng/tín chỉ.

- Đối với sinh viên lớp chất lượng cao: 650.000 đồng/tín chỉ.

2. Thời gian nộp học phí: Từ ngày 06/9/2018 đến 20/9/2018

3. Sinh viên nộp tiền vào tài khoản BIDV sau đó ngân hàng sẽ tự động quét số tiền mà sinh viên phải nộp.

Lưu ý:

- Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí 100% không phải thanh toán học phí.

- Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí 50%,70% thì sẽ trừ số tiền được miễn giảm và đóng số tiền thực đóng.

- Sinh viên phải nộp cả tiền duy trì tài khoản hàng tháng và tối đa trong tài khoản có 50.000 đồng và 3.300 đồng phí duy trì tài khoản theo quy định của ngân hàng BIV.

        Đề nghị các khoa quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên đóng học phí theo đúng thời gian quy định nêu trên, ngoài thời gian trên sinh viên không đóng học phí sẽ bị hủy các tín chỉ các đăng ký.

Phòng KH-TC xin thông báo đến các đơn vị liên quan và toàn thể sinh viên của Học viện để biết và thực hiện./.    

Nơi nhận:

- Các khoa quản lý SV;

- Phòng CT&CTSV;

- Bảng tin Học viện/Sinh viên;  

- Lưu: KHTC.

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

 

Chu Thị Ngọc Trâm