Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Thông báo tổng kết công tác Đảng và phân loại Đảng viên năm 2017
 | Lượt xem: 920

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

*

Số: 41-TB/ĐUHVCS&PT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tổng kết công tác Đảng và kiểm tra đánh giá,

phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017

 

 

            Kính gửi: Các Chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển

 

Thực hiện Hướng dẫn số 279–HD/ĐUBKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Đảng ủy Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổng kết công tác Đảng và kiểm tra đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017; Đảng ủy Học viện đề nghị các Chi bộ thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức tổng kết, kiểm điểm, phân loại tổ chức đảng và đảng viên theo nội dung tại Hướng dẫn số 279–HD/ĐUBKHĐT trước ngày 28/12/2017. 

- Báo cáo tổng kết công tác Đảng gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 12/12/2017.

- Báo cáo kiểm điểm của Chi bộ, đảng viên gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 20/12/2017 để tổng hợp báo cáo Đảng ủy Học viện xem xét, quyết định việc khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Ghi chú: Các chi bộ tải Hướng dẫn số 279–HD/ĐUBKHĐT và các Biểu mẫu TẠI ĐÂY.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu  ĐB.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Đào Văn Hùng