Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO: V/v triệu tập sinh viên đi dự hội nghị
 | Lượt xem: 643

Căn cứ vào Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức Hội nghị 15 năm thực hiện nghị quyết TW5 khoá 9 về kinh tế tập thể, Học viện thông báo triệu tập sinh viên tham dự Hội nghị.

Cụ thể như sau:

  • Thời gian: 13h00 – 17h00 ngày 14 tháng 10 năm 2019.
  • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
  • Thành phần: Giảng viên và sinh viên thuộc các lớp học phần sau:

-  Hệ thống tài khoản quốc gia (1-1920)_01

-  Lý thuyết Xác suất và thống kê toán (1-1920)_04

Giao Giảng viên giảng dạy các lớp học phần trên và Đoàn Thanh niên đầu mối phụ trách tổ chức quản lý đưa sinh viên đi dự Hội nghị. Sinh viên tham dự hội nghị được nghỉ học chiều Thứ 2 ngày 14 tháng 10 năm 2019. Giảng viên chủ động sắp xếp lịch giảng bù.

Giám đốc đề nghị Lãnh đạo Khoa Kế hoạch phát triển, Bộ môn Toán Kinh tế và các Khoa/Bộ môn thông báo tới giảng viên và sinh viên thuộc các lớp học phần trên được biết và tham dự hội nghị đầy đủ.

Lưu ý: Sinh viên tham dự hội nghị mặc trang phục lịch sự (quần âu, áo sơ mi).

Nơi nhận:

- Khoa KTQT;

- Các Khoa quản lý sv (t/b cho sv);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

 KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

  

 TS. Giang Thanh Tùng

Tải file thông báo