null Thông báo Vv Góp ý Dự thảo QĐ QLHĐKHCN

content:

                                    Kính gửi: -    Các đơn vị thuộc Học viện

Ngày 19/8/2021 Học viện đã tổ chức cuộc họp để góp ý bổ sung hoàn thiện Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển dưới sự chủ trì của Giám đốc Học viện với sự tham gia của Lãnh đạo các đơn vị. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đã tiếp thu và bổ sung vào Dự thảo Quy định. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện, phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác xin gửi tới tất cả các cán bộ giảng viên trong Học viện bản Dự thảo để tiếp tục xin ý kiến góp ý bổ sung lần cuối trước khi ban hành. Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị Lãnh đạo các đơn vị tổ chức lấy ý kiến góp ý cho bản Dự thảo với toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị của mình. Ý kiến góp ý của các đơn vị xin gửi về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác trước ngày 19/9/2021 theo địa chỉ:khht@apd.edu.vn).

         Mọi chi tiết xin lên hệ Đ/c Nguyễn Thị Minh Hạnh – CV phòng QLKH&HT,

ĐT: 0981863488

   Trân trọng cảm ơn!

File thông báo: Tải tại đây

File dự thảo: Tải tại đây