null Thông báo tổng hợp nhu cầu đăng ký thanh toán công trình NCKH.

content:

    

      Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

Căn cứ vào Quyết định số 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 28/12/2017 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển ban hành Quy chế thu chi nội bộ;

Căn cứ Thông báo số 37/TB-QLKHHT ngày 27 tháng 9 năm 2021 về kết quả tổng hợp giờ Nghiên cứu Khoa học của giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2020-2021.

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác thông báo tới các cán bộ giảng viên của các đơn vị có nhu cầu thanh toán kinh phí hỗ trợ đăng bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE, SCOPUS và các bài báo đăng trên các tạp chí nghiên cứu khoa học trong nước có điểm công trình được HĐCDGSNN công nhận từ 1.0 trở lên đã được tính giờ NCKH trong năm học 2020-2021. Các cá nhân gửi đề nghị (có minh chứng là bài báo kèm theo) về phòng QLKHHT trước ngày 18 tháng 11 năm 2021 để tổng hợp và trình Giám đốc Học viện xem xét quyết định.

         Mọi thắc mắc xin liên hệ Đ/C: Nguyễn Thị Minh Hạnh - ĐT: 0981863488.

         Xin trân trọng cảm ơn!

      Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban giám đốc (để b/c);

- Lưu: QLKH&HT.

         PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC

PHỤ TRÁCH PHÒNG

(đã ký)

 Ngô Xuân Khoa

 

File đầy đủ: Tải tại đây