null Thông báo tổ chức học phần học bổ sung để thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên khóa 5

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số: 68/TB-HVCSPT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

 

                                                        

THÔNG BÁO

 Tổ chức học phần học bổ sung để thi chuẩn đầu ra

tiếng Anh cho sinh viên khóa 5

           Căn cứ Kế hoạch năm học 2019 - 2020;

          Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-HVCSPT ngày 29/01/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo hệ đại học của Học viện Chính sách và Phát triển;

          Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-HVCSPT ngày 13/01/2020 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc Bổ sung quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh của Học viện.

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc tổ chức học bổ sung để thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên khóa 5 như sau:

  • Thời gian học: 45 tiết (03 tín chỉ); dự kiến từ 15/4/2020 đến 20/5/2020), học vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần.
  • Thời gian thi: dự kiến 29 - 30/5/2020.
  • Học phí học: 03 tín chỉ x 250.000/tín chỉ = 750.000 đồng (bẩy trăm năm mươi nghìn đồng).
  • Các khoa quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên đăng ký nộp đơn về Khoa QLSV trước 17h00 thứ 4 ngày 15/4/2020. Khoa tập hợp đơn và gửi về phòng Quản lý Đào tạo trước thứ 6 ngày 17/4/2020 (Đ/c Minh, Đc mail: hongminh22888@gmail.com, số ĐT: 0943.477559).

          Lưu ý: Sinh viên nộp đơn đăng ký online (chụp đơn gửi qua địa chỉ email của trợ lý khoa) và nộp học phí qua số tài khoản học phí của Học viện.

          Đề nghị các khoa/viện quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên khóa 5 được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:      

- Ban Giám đốc (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Hv (để t/h);

- Lưu: TCHC, QLĐT.                                                                                 

                                                                                                                                   

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thế Hùng