null Thông báo khảo sát ý kiến nhận xét của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (Học kì II năm 2019-2020)

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 92/TB-HVCSPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v khảo sát ý kiến nhận xét của người học về hoạt động giảng dạy
của giảng viên (Học kì II năm 2019-2020)

 

Kính gửi: - Các Khoa/Bộ môn thuộc Học viện;

                                 - Trợ lí các Khoa quản lý sinh viên.

                       - Cố vấn học tập của các lớp;

                                            - Sinh viên các Khoa trong toàn Học viện.

 

Căn cứ Công văn số 7324/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về triển khai công tác khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên các học phần bằng tiếng việt và tiếng anh học kì II năm 2019-2020. Để triển khai có hiệu quả việc lấy nhận xét của sinh viên, Học viện đề nghị các Khoa/Bộ môn, cố vấn học tập, lớp trưởng các lớp thông báo tới toàn thể sinh viên tích cực tham gia và hoàn thành Phiếu khảo sát theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập email cá nhân hoặc Truy cập hệ thống khảo sát trực tuyến: http://khaosat.apd.edu.vn:8080/khaosat

Bước 2: Click vào Phiếu “ Khảo sát chất lượng giảng dạy( các môn học giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh) học kì II năm 2019-2020.

Bước 3: Nhập mã sinh viên để tham gia nhận xét.

Bước 4: Chọn môn học và giảng viên giảng dạy để nhận xét.

Bước 5: Tiến hành nhận xét về chất lượng giảng dạy của giảng viên. Sau khi hoàn thành, click vào Gửi để gửi phiếu nhận xét.

Bước 6: Tiếp tục chọn “ Click vào đây để nhận xét các môn học khác” cho đến khi sinh viên hoàn thành nhận xét tất cả các môn học mà sinh viên đã học.

 Đề nghị sinh viên thực hiện khảo sát trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay và hoàn thiện đầy đủ các bước khảo sát.

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức đợt khảo sát lấy ý kiến người học tại Học viện Chính sách và Phát triển về hoạt động giảng dạy Học kỳ II năm học 2019-2020. Thời gian thực hiện từ ngày 22/05/2020 đến hết 08/06/2020.

Mọi yêu cầu hỗ trợ xin vui lòng liên hệ Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Email: hieund@apd.edu.vn

Kính thông báo tới toàn thể các đơn vị liên quan trong Học viện!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc HV (để b/c);

- Lưu TCHC; TTKT-DBCL.

TL.GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

(Đã ký)

Lê Minh Vân