null Thông báo tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên khóa 5

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số: 99/TB-HVCSPT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

                                                        

 

 

THÔNG BÁO

Tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên khóa 5

 

          Căn cứ Kế hoạch năm học 2019 - 2020;

          Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-HVCSPT ngày 29/01/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo hệ đại học của Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-HVCSPT ngày 13/01/2020 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc Bổ sung quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh của Học viện.

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-HVCSPT ngày 07/05/2020 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ chức lớp ôn tập và thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên khoá 5 của Học viện;

           Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên khóa 5 như sau:

  • Thời gian thi: 7h30, thứ 2 ngày 01/06/2020.
  • Địa điểm thi: Tòa nhà D25, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Danh sách thi xem TẠI ĐÂY.

          Lưu ý: Sinh viên đi thi mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, bằng lái xe…).

          Đề nghị các khoa/viện quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên khóa 5 được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban GĐHV (để b/c);

- Các đ/v thuộc HV (để phối hợp t/h);

- Lưu: TCHC.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng