null Thông báo v/v xây dựng, đăng ký kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2020-2021

content:

Kính gửi: Các Khoa quản lý sinh viên

Căn cứ vào Quyết định số 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ vào Kế hoạch học tập và nghiên cứu khoa học hàng năm của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển.

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị các Khoa quản lý sinh viên thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020-2021 (riêng sinh viên Khóa 11 sẽ có thông báo bổ sung).

Đề nghị các Khoa gửi bản cứng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020-2021 của đơn vị mình về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác trước ngày 15/9/2020 (bản mềm gửi về địa chỉ email: khht@apd.edu.vn) để Phòng tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc và Hội đồng Khoa học - Đào tạo. 

Chi tiết: TẠI ĐÂY