null THÔNG BÁO số 195 Lịch tham dự Lễ khai giảng và lịch trả hồ sơ tốt nghiệp năm 2020 (Đợt 3)

content:

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

  Hà Nội, ngày  22  tháng 10 năm 2020

 

 

 

 

                     Số: 195/TB-HVCSPT

 

THÔNG BÁO

V/v Lịch tham dự Lễ khai giảng và lịch trả hồ sơ tốt nghiệp năm 2020 (Đợt 3)

Căn cứ kế hoạch năm học 2020 - 2021.

Căn cứ quyết định số 898/QĐ - HVCSPT ngày 22/10/2020 về việc công nhận danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học hệ chính quy năm 2020 (Đợt 3).

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch tham dự Lễ khai giảng và lịch trả hồ sơ tốt nghiệp đại học cho sinh viên tốt nghiệp đại học đợt 3 năm 2020 cụ thể như sau:

- Thời gian:

+ Tham dự lễ khai giảng 8h00 – 11h00 Thứ 2 ngày 26/10/2020;

+ Nhận hồ sơ tốt nghiệp: 13h00 – 17h00 Thứ 2 ngày 26/10/2020.

- Địa điểm:

+ Dự Lễ khai giảng: Khuôn viên Học viện;

+ Nhận hồ sơ tốt nghiệp: Phòng Quản lý đào tạo, phòng 202, nhà C.

Lưu ý:

      + Sinh viên nhận đồng phục quần áo cử nhân tại văn phòng khoa;

+ Sinh viên đến nhận hồ sơ tốt nghiệp mang theo CMND;

+ Lệ phí hồ sơ tốt nghiệp 150.000 đồng/sinh viên.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/c);

- Các đơn vị thuộc H/v;

- Khoa quản lý sinh viên (TB cho s/v);

- Lưu:QLĐT, TC- HC.

TL. GIÁM ĐỐC

 TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thế Hùng