null Bộ môn Toán Kinh tế thông báo nhận Đơn và Bản photo công chứng chứng chỉ Tin học để quy đổi điểm và xét chuẩn đầu ra, đợt 2 - Học kỳ I

content:

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc nhận Đơn và Bản photo công chứng chứng chỉ Tin học để Quy đổi điểm và xét chuẩn đầu ra, đợt 2 - Học kỳ I

 

Căn cứ kế hoạch năm học 2020 – 2021 của Học viện.

Căn cứ vào Quy định quy đổi điểm học phần Tin học đại cương và xét chuẩn đầu ra Tin học đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển.

Bộ môn Toán Kinh tế trân trọng thông báo tới các Khoa/Viện về việc nhận đơn và bản photo công chứng chứng chỉ Tin học quốc tế MOS/IC3 để Quy đổi điểm và Xét chuẩn đầu ra cho sinh viên như sau:

Thời gian: từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 07/12/2020.

(Hết thời gian trên Bộ môn Toán Kinh tế sẽ không tiếp nhận cho đợt này và phải chờ cho đợt xét của Học kỳ 2)

Địa điểm: Văn phòng Khoa Kinh tế, phòng 201 nhà C.

Bản mềm danh sách tổng hợp sinh viên nộp đơn (có mẫu kèm theo) xin vui lòng gửi tới địa chỉ Email: Truongnhx82@gmail.com (Mr Trường – 0982.23.99.82).

Khi nộp đơn và chứng chỉ tin học (đã công chứng) cho sinh viên của Khoa, đề nghị các trợ lý ký sổ bàn giao với đại diện của BM Toán.

Trân trọng.

 

TM. BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ

(đã ký)

Đàm Thanh Tú