null THÔNG BÁO: Về việc nhận đơn & bản photo công chứng chứng chỉ Tin học để Quy đổi điểm và xét chuẩn đầu ra, Học kỳ II

content:

 

     HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH & PT            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Bộ môn Toán Kinh Tế                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                ------ —&– ------                                          Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc nhận đơn & bản photo công chứng chứng chỉ Tin học để Quy đổi điểm

và xét chuẩn đầu ra, Học kỳ II

Căn cứ kế hoạch năm học 2020 – 2021 của Học viện.

Căn cứ vào Quy định quy đổi điểm học phần Tin học đại cương và xét chuẩn đầu ra Tin học đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển.

Bộ môn Toán Kinh tế trân trọng thông báo tới các Khoa/Viện về việc nhận đơn và bản photo công chứng chứng chỉ Tin học quốc tế MOS/IC3 để Quy đổi điểmXét chuẩn đầu ra cho sinh viên như sau:

Thời gian: từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 19/03/2021.

(Hết thời gian trên Bộ môn Toán Kinh tế sẽ không tiếp nhận cho đợt này và phải chờ cho các đợt xét sau)

Địa điểm: Văn phòng Khoa Kinh tế, phòng 201 nhà C.

Bản mềm danh sách tổng hợp sinh viên nộp đơn (có mẫu kèm theo) xin vui lòng gửi tới địa chỉ Email: Truongnhx82@gmail.com (Mr Trường – 0982.23.99.82).

Khi nộp đơn và chứng chỉ tin học (đã công chứng) cho sinh viên của Khoa, đề nghị các trợ lý ký sổ bàn giao với đại diện của BM Toán.

Trân trọng.

                                                                                                              TM. BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ

                                                                                                     TRƯỞNG BỘ MÔN

                                                                                                        (đã ký)

                                                                                             TS. Đàm Thanh Tú