null Giấy Mời tham gia hội thảo liên quan đến một số quy định về Luật Đầu tư công

content:

Căn cứ Quyết định số 2004/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt khoản viện trợ phi dự án do Đại sứ Ailen viện trợ cho Vụ kinh tế nông nghiệp thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường năng lực trong đánh giá hiệu quả đầu tư dự án nông nghiệp - giai đoạn 2"

Vụ Kinh tế nông nghiệp tổ chức Hội thảo liên quan đến Dự án. 

Thời gian: Thứ Ba - ngày 23/03/2021 

Địa điểm: Phòng Họp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác thông báo đến cán bộ/giảng viên Học viện, các Khoa/bộ môn cử cán bộ giảng viên tham gia. 

Danh sách đăng ký tham dự gửi về email: khht@apd.edu.vn  trước 16h40p ngày 22/03/2021 để phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác tổng hợp báo cáo.

Trân trọng !/documents/20884/444315/2_2021_cvdi2021_88GM_BKHDT.signed.pdf/5c72a176-c69d-eafe-4e4f-0fd1d21d2e19?t=1616376295247