null Thông báo về việc: Kê khai giờ giảng vượt giờ năm học 2019-2020

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                     Hà Nội, ngày      tháng    năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

Năm học 2019-2020 đã kết thúc, phòng Kế hoạch – Tài chính đã lên kế hoạch thanh toán tiền vượt giờ cho giảng viên. Vì vậy, phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo để các giảng viên thực hiện kê khai giờ giảng năm học 2019-2020 theo mẫu gửi về phòng Kế hoạch – Tài chính trước ngày 30/8/2020 để phòng làm thủ tục thanh toán tiền vượt giờ cho các giảng viên theo quy định.

Vậy Phòng Kế hoạch – Tài chính xin thông báo cho các đơn vị được biết và thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu TC-HC, KHTC.

PHỤ TRÁCH PHÒNG KHTC

Chu Thị Ngọc Trâm