null THÔNG BÁO số 186/TB-HVCSPT, Học viện Chính sách và Phát triển không xét tuyển đợt bổ sung kỳ tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2020.

content:

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN

         CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

 Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

 

 

 

 

                     Số: 186/TB-HVCSPT

THÔNG BÁO

V/v không xét tuyển đợt bổ sung kỳ tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2020

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Học viện Chính sách và Phát triển ngày 14 tháng 09 năm 2020;

Căn cứ kết quả tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 tính đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2020 của Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 ngày 12 tháng 10 năm 2020.

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo không xét tuyển đợt bổ sung kỳ tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2020.

          Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:  

- Thành viên HĐTS;

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Lưu: TC-HC, Phòng QLĐT.        

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên