null Tọa đàm “Nâng cao chất lượng quản lý sinh viên về công tác Cố vấn học tập; trợ lý khoa, chủ nhiệm lớp sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển”

content:

Ngày 22/10/2020, tại Học viện Chính sách và Phát triển đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề: “Nâng cao chất lượng quản lý sinh viên về công tác Cố vấn học tập; trợ lý khoa, chủ nhiệm lớp sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển

TS. Nguyễn Thế Vinh – PGĐ Học viện phát biểu đề dẫn

Đây là Tọa đàm do Phòng Chính trị và Công tác sinh viên chủ trì tổ chức, với sự tham dự của Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các giảng viên là cố vấn học tập, trợlý các Khoa/Viện của Học viện.

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến thảo luận đều nhận định vai trò quan trọng của Cố vấn học tập, Chủ nhiệm lớp sinh viên, Trợ lý Khoa/Viện đối với hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ.

Giảng viên khoa Tài chính - Đầu tư phát biểu

Giảng viên khoa Luật kinh tế phát biểu

Mỗi vị trí việc làm nêu trên là một nhân tố then chốt trong mối quan hệ giữa Học viện và sinh viên, là chuyên gia tư vấn về học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện, định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ giải quyết các vấn đề cuộc sống cho sinh viên trong suốt quá trình học tập tại Học viện.

Cán bộ phòng Quản lý Đào tạo phát biểu

Giảng viên khoa Chính sách công, khoa Kinh tế phát biểu

Đẩy mạnh công tác cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp sinh viên, trợ lý Khoa/Viện sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện và hoàn thiện hơn công tác đánh giá chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo hiện hành.

TS. Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu

Kết thúc Tọa đàm, những ý kiến đóng góp sẽ được Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tổng hợp, chọn lọc, tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện sửa đổi bổ sung quy chế cho công tác Cố vấn học tập; Chủ nhiệm lớp sinh viên; Trợ lý Khoa/Viện của Học viện và có hiệu lực áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2020-2021.