null Hợp tác với Sở Giao dịch hàng hóa, sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển thêm cơ hội mới về việc làm

content:

Được Bộ Công Thương cấp giấy phép thành lập ngày 1/9/2010, sở giao dịch hàng hoá (MXV) đầu tiên tại Việt Nam ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hóa của người sản xuất, thương nhân, nhà đầu tư; đảm bảo quyền và lợi ích của các bên tham gia giao dịch; thanh toán theo phương thức của một sở giao dịch hàng hóa hiện đại. Các dịch vụ nền tảng hiện MXV thực hiện là cung cấp dữ liệu thị trường, thanh toán bù trừ, hỗ trợ phần mềm và đào tạo kiến thức nền tảng về thị trường hàng hóa. Hiện nay, MXV đã kết nạp được 7 thành viên kinh doanh và 3 thành viên môi giới để phát triển thị trường.

Giám đốc Trần Trọng Nguyên trả lời phóng viên VTV về xu hướng đào tạo nguồn nhân lực cho MXV trong tương lai

Nắm bắt xu hướng phát triển và mô hình hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa, Học viện đẩy mạnh công tác xây dựng bài giảng và chương trình giảng dạy về giao dịch hàng hóa.

TS Phạm Mỹ Hằng Phương, khoa Tài chính Đầu tư trong tiết học có nội dung về giao dịch hàng hóa

Học viện Chính sách và Phát triển là một trong các đơn vị hợp tác với MXV đào tạo và phát triển nguồn nhân sự có năng lực, đủ điều kiện đáp ứng nhiều vị trí quan trọng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của MXV.

Hoạt động nghiên cứu đào tạo trong giao dịch hàng hóa | MXV, nguồn VTV1 (https://youtu.be/sSNGhyIj8Dw)

Nguồn: TTCNTT, TV&TT