30/12/2022
Năm 2022, Khoa Kinh tế số đã tích cực, chủ động vượt qua mọi khó khăn và thách thức để đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong mọi mặt hoạt động, tạo tiền đề cho năm 2023 hứa hẹn...
21/12/2022
Ngày 21/12, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức hội thảo "Các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam: Tiến trình thực hiện và một số khuyến nghị".
06/12/2022
Trường Đại học Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển và Trường Đại học Thương mại đã họp rà soát công tác tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 15/12/2022