Tin tức Tin tức

Thông báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết hợp
 | Lượt xem: 12941

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 68/TB-HVCSPT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                     Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 sửa đổi tên và bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ phiếu đăng ký xét tuyển kết hợp năm 2018 của thí sinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh năm 2018.

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2018 như sau:

  • Đối tượng 1:

Thí sinh có tổng điểm xét tuyển (bao gồm điểm ưu tiên) của 3 môn thi gồm Toán và 02 môn bất kỳ của kỳ thi THPTQG năm 2018 đạt từ 19,0 điểm trở lên.

STT

Ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

1

Kinh tế

7310101

19,0

2

Kinh tế quốc tế

7310106

19,0

3

Quản trị kinh doanh

7340101

19,0

4

Quản lý nhà nước

7310205

19,0

5

Tài chính - Ngân hàng

7340201

19,0

  •  Đối tượng 2:

Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương và có tổng điểm thi của môn Toán và 01 môn bất kỳ (trừ môn Tiếng Anh) của kỳ thi THPTQG năm 2018 đạt từ 12,0 điểm trở lên áp dụng đối với tất cả các ngành học.

Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc và nhận giấy Báo trúng tuyển trực tiếp tại Học viện từ ngày 21-23/7/2018 theo địa chỉ:

Phòng 502, Học viện Chính sách và Phát triển

Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Ngõ 7 (8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37957368/ 0988922306/ 01222555669

Học viện Chính sách và Phát triển Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐTS (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Lưu: QLĐT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)

 

PGS,TS. Đào Văn Hùng