Tin tức Tin tức

THÔNG BÁO V/v đăng ký lớp học phần Tiếng Anh trong Kinh doanh đối với sinh viên khóa 5 thuộc chương trình đào tạo Chất lượng cao học kỳ I năm học 2016-2017
 | Lượt xem: 1003

  HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

 

HỌC VIỆN

 CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2016

 

 

 THÔNG BÁO

V/v đăng ký lớp học phần Tiếng Anh trong Kinh doanh đối với sinh viên khóa 5

thuộc chương trình đào tạo Chất lượng cao

học kỳ I năm học 2016-2017

 

            Theo đề xuất của khoa Ngoại ngữ về việc học môn Tiếng Anh trong Kinh doanh, Phòng Quản lý đào tạo thông báo về việc đăng ký lớp học phần Tiếng Anh trong Kinh doanh đối với sinh viên khóa 5 thuộc chương trình đào tạo Chất lượng cao trong học kỳ I năm học 2016-2017 như sau:

 + Sinh viên có điểm học phần Tiếng Anh tổng quát 4>=7.9 thì đăng ký vào lớp TAKD_CLC01;

 + Sinh viên có điểm học phần Tiếng Anh tổng quát 4>=6.5 thì đăng ký vào lớp TAKD_CLC02;

 + Sinh viên có điểm học phần Tiếng Anh tổng quát 4<6.5  thì đăng ký vào lớp TAKD_CLC03;

* Chú ý: 

- Đối với sinh viên được MIỄN HỌC học phần Tiếng Anh tổng quát 4  thì đăng ký vào lớp Tiếng Anh Kinh doanh_CLC01.

        - Mọi vướng mắc trong quá trình đăng ký, sinh viên làm đơn và gửi về khoa Đào tạo Quốc tế để tập hợp và giải quyết (trước ngày 25/8/2016).