null THÔNG BÁO: Nộp học phí kỳ I năm học 2020-2021

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: 169 /TB-HVCSPT                                              Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v nộp học phí kỳ I năm học 2020-2021

 

                                     Kính gửi: Các khoa quản lý sinh viên.

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-HVCSPT ngày 09/07/2020 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc quy định mức thu học phí năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020-2021;

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tới toàn thể sinh viên về việc đóng học phí học kỳ I năm học 2020- 2021, cụ thể như sau:

      1. Mức đóng học phí

- Đối với sinh viên lớp đại trà:             270.000 đồng/tín chỉ.

- Đối với sinh viên lớp chất lượng cao: 700.000 đồng/tín chỉ.

      2. Thời gian nộp học phí: Từ ngày 10/09/2020 đến 25/09/2020.

Lưu ý:

- Theo quy định của ngân hàng sinh viên phải có số dư tối thiểu trong tài khoản: 50.000vnđ;

- Sinh viên sẽ phải đóng các khoản phí khác: Phí duy trì tài khoản ngân hàng là 3.300đ sẽ trừ vào hàng tháng, phí thu tự động mỗi lần quét là 5.500đ (chưa tính các dịch vụ phát sinh khác khi sinh viên làm thẻ đã đăng ký).

- Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí 100% không phải thanh toán học phí.

- Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí 50%, 70% thì sẽ trừ số tiền được miễn giảm và đóng số tiền thực đóng.

- Mọi thắc mắc về học phí liên hệ cô Mai theo số điện thoại: 0868308989.

- Trong thời gian thu học phí, sinh viên chưa thấy ngân hàng quét tiền thì liên hệ trực tiếp bên ngân hàng số Đt: 0353341580 (chị Trang, gọi vào giờ hành chính).

        Đề nghị các khoa quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên đóng học phí theo đúng thời gian quy định nêu trên. Ngoài thời gian trên sinh viên không đóng học phí phòng Quản lý đào tạo sẽ hủy học phần theo quy chế đào tạo của Học viện.

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo các đơn vị liên quan và toàn thể sinh viên biết và thực hiện./.                   

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng CTCTSV (đưa lên bảng tin), website;

- Phòng Quản lý đào tạo;

- Lưu: TCHC, KHTC.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên