Tổ chức và nhân sự Tổ chức và nhân sự

Danh sách cán bộ phòng
Ngày đăng 29/03/2019 | 10:31 AM  | Lượt xem: 96969

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG

Stt

Họ tên

Chức vụ/

Chức danh

Email

1

Chu Thị Ngọc Trâm

Kế toán trưởng, Phụ trách phòng

ngoctram.apd@gmail.com

2

Nguyễn Hương Trà

Kế toán viên

nguyenhuongtra275@gmail.com

3

Phạm Thị Nhâm

Kế toán viên

npt259.apd@gmail.com

4

Nguyễn Thị Mai

Thủ quỹ

nguyenmaitb90@gmail.com

PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH