Cuộc thi Olympic Toán học sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển

;

Thực hành Kinh tế lượng

;

Lịch công tác tuần từ ngày 20/02 đến hết ngày 26/02/2017

;

Giới thiệu khoa toán

Giới thiệu khoa Toán;

Giới thiệu Khoa kế hoạch phát triển

Giới thiệu Khoa kế hoạch phát triển;

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên Khoa Kế hoạch phát triển trong thời gian qua;

Chuyên ngành đào tạo Kế hoạch phát triển

Tổng quan về chuyên ngành Kế hoạch phát triển;

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Tổng hợp các nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kế hoạch phát triển trong thời gian qua;

Giới thiệu khoa đào tạo quốc tế

;

Đề cương các môn học do khoa Toán phụ trách

Đề cương các môn học;

Một số hình ảnh tại buổi trao đổi về "Vai trò của Toán học trong nghiên cứu kinh tế" của GS. Nguyễn Tiến Dũng

GS. Nguyễn Tiến Dũng;

Phòng Tổ chức - Hành chính

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/8/2011;

Giới thiệu khoa Đầu tư

;

Giới thiệu khoa chính sách công

;

Ký kết hợp tác với Đại học Georgia State, Hoa Kỳ

;

Olympic Toán sinh viên APD

Olympic Toán 2017;

Giới thiệu về học viện Chính sách và Phát triển

      Học viện Chính sách và Phát triển được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ – TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, là trường Đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.;

Quy chế Thi đua khen thưởng

;

Lịch công tác tuần từ ngày 13/02 đến hết ngày 19/02/2017

;

Giới thiệu khoa ngoại ngữ

;