Giới thiệu Bộ môn Pháp luật chuyên ngành (DSL)

content:

Giới thiệu Bộ môn Pháp luật chuyên ngành (DSL)

  1. Giới thiệu chung

- Bộ môn Pháp luật chuyên ngành

- Tên tiếng Anh: Department of specialized law – DSL

+ Bộ môn Pháp luật chuyên ngành là đơn vị cơ cấu của Khoa Luật Kinh tế (LawAPD), Học viện Chính sách và Phát triển.

+ Bộ môn được thành lập theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐHVCSPT ngày 04/11/2022 của Hội đồng học viện Học viện Chính sách và Phát triển v/v thành lập một số Bộ môn thuộc Khoa/Viện.

+ Bộ môn phụ trách tổng cộng 18 Học phần trong các Chương trình đào tạo.

+ Bộ môn giảng dạy cho sinh viên ngành Luật Kinh tế, chuyên ngành Luật Đầu tư – Kinh doanh và sinh viên hệ đại trà, hệ chất lượng cao cho toàn Học viện.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn bao gồm:

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện, của Khoa;

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được trưởng khoa, Giám đốc Học viện giao;

c) Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của người học theo quy định của Học viện;

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Học viện, của khoa, bộ môn;

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn;

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và Học viện theo yêu cầu của Hội đồng học viện, Giám đốc Học viện và trưởng khoa;

g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn;

h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được Giám đốc Học viện và trưởng khoa giao.